Belangrijk om te weten


Plaatsing en kosten
De plaasting van een kind gebeurt op basis van hele dagen en beschikbaarheid op de gewenste dag. Het dagtarief bedraagt € 70,00, waar verschillende zaken bij zijn inbegrepen. Dit en meer staat in het huishoudelijk reglement (pdf).

Pedagogisch beleidsplan
De kinderen bij Tante Kaat worden opgevangen en begeleid vanuit een heldere visie. Hoe we dat doen staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan (pdf).

GGD
Jaarlijks wordt Tante Kaat gecontroleerd door de GGD en getoetst op de punten waaraan een kinderdagverblijf aan moet voldoen. De bevindingen van de GGD worden vastgelegd in een inspectierapport:
Inspectierapport 23 december 2010
Inspectierapport 15 december 2011
Inspectierapport 27 november 2012
Inspectierapport 15 februari 2013
Inspectierapport 7 oktober 2013 (1)
Inspectierapport 7 oktober 2013 (2)
Inspectierapport 25 augustus 2014
Inspectierapport 28 november 2014
Inspectierapport 1 april 2015
Inspectierapport 2 februari 2016
Inspectierapport 27 september 2016
Inspectierapport 17 september 2017
Inspectierapport 26 juli 2018
Inspectierapport 25 maart 2019
Inspectierapport 12 maart 2020
Inspectierapport 6 december 2021

Medezeggenschap bij Tante Kaat
Zoals de Wet Kinderopvang voorschrijft heeft ook Tante Kaat haar Oudercommissie, aangesloten bij ouderbelangenorganisatie BOinK. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’.

De taken en verantwoordelijkheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het Reglement oudercommissie Tante Kaat (pdf). Het medezeggenschapsreglement is opgesteld volgens het modelreglement van BOinK en de Brancheorganisatie Kinderopvang, het huishoudelijk reglement wordt opgesteld door de oudercommissie en beschrijft de praktische werkwijze van de commissie zoals de vergaderfrequentie en taken van commissieleden.

De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de betreffende opvang gaan. Omdat de oudercommissie onafhankelijk is, mogen medewerkers van de kinderopvang er geen plaats in nemen. Wel vergadert de oudercommissie twee maal per jaar samen met de directie van Tante Kaat, om te zorgen voor een goede samenwerking. Contact met de oudercommissie? octantekaat@gmail.com